Quetzal's got the flu (5th@Drachenäscht Random ID)